جلسات "خوب" را فراموش کنید

 
اکثر ما فکر می کنیم که یک جلسه خوب کاری جلسه ای است که نظرات ما در آن تایید شود و کسی با آنها مخالفتی نکند. اما به نوشته نشریه Harvard Business Review ایده های بزرگ از درون اختلافات و تنوع نظرات متولد می شوند. در عین حال باید توجه داشته باشید که جلسات خود را با افرادی برگزار کنید که اهداف مشترکی با شما دارند نه آنهایی که به دنبال منافع شخصی خود و یا خودنمایی هستند.

نتایج خوب از پروسه های پیچیده، تکرار شونده، و چالش بر انگیز بیرون می آیند. بنابراین در جلسات کاری به دنبال یک جلسه با زمان محدود و نتیجه نهایی نباشید.

منبع: Reuters.com