راز موفقیت کاری

 
اکثر افراد به خصوص جوانان، وقتی می خواهند کاری را آغار کنند افراد موفق در آن رشته را الگو قرار داده و سعی می کنند که رفتار ها و کارهای آنها تقلید کرده و یا اینکه از آنها بیاموزند. اما نکته جالب این است که این کار در بهترین حالت ۵۰% از چیزهای لازم را به آنها می آموزد! ۵۰% دیگر را باید از کسانی آموخت که در آن زمینه کار کرده و شکست خورده اند! به زبان ساده تر، افراد موفق باید ها را آموزش می دهند اما افراد ناموفق، نباید ها را نمایان می کنند. برای موفقیت در کار هم باید به باید ها توجه داشت و هم به نبایدها و توجه به یکی از آنها و رها کردن دیگری، شانس کمی برای موفقیت باقی میگذارد.
 
توصیه ما به جوان ترها و به خصوص استارتاپ ها این است که این نکته را کاملا جدی بگیرند و واقع گرایانه به موضوع مورد نظر خود و شرایط بازار توجه کنند.