قیمت پایین نفت، فرصتی خوب برای گسترش تولیدات دانش بنیان

 
قیمت پایین نفت در بازارهای جهانی به طور طبیعی باعث کاهش درآمدهای ارزی کشور های صادر کننده نفت از جمله ایران می شود و این موضوع هم به طور مستقیم روی قدرت واردات این کشورها اثر گذاشته و باعث کاهش آن می گردد.

اگرچه این موضوع برای تمامی کشورهای صادر کننده نفت خوشایند نیست اما برای کشورهایی همانند ایران که دارای نیروی انسانی جوان، تحصیل کرده، و مستعد در مقیاس بالا هستند می تواند منفی تلقی نگردد. در واقع کاهش قدرت واردات، فرصتی برای گسترش تولید در داخل خواهد بود و از آنجا که نیروی کار مستعد و متخصص برای این کار به حد کافی در داخل کشور وجود دارد، با یک مدیریت درست می توان به این هدف دست پیدا کرد.

اما نکته کلیدی در این میان، همین مدیریت درست است که باید کمی بیشتر به آن پرداخت. یک مدیریت درست و حرفه ای مستلزم اهداف و سیاست های درست و حرفه ای است و بدون این پیش نیاز، اساسا مدیریت درست قابل اعمال نخواهد بود. اما این اهداف و سیاست ها نیز باید بر اساس واقعیت های اقتصادی تعریف شوند و نه بر اساس ایده آل ها که اگر اینگونه باشد نتیجه ای به جزء هدر دهی وقت و منابع نخواهند داشت. مواردی همانند ارزیابی دقیق تقاضا در بازار در میان مدت و بلند مدت، سرمایه گذاری بر روی تولیدات انطباق پذیر و ارتقاء پذیر و طبیعتا دانش بنیان، و میدان دادن و فرصت دادن بیشتر به کسب و کارهای کوچک و متوسط، از جمله مواردی هستند که در سیاست گذاری های تولیدی چه در مقیاس کلان و توسط دولت و چه در مقیاس خرد و توسط تولید کنندگان باید مورد توجه قرار گیرند. امید است با وجود مدیران، تولید کنندگان، و کارآفرینان زبده ای که در کشور وجود دارند شاهد مدیریت بهینه منابع کشور در جهت رونق و گسترش تولید داخلی باشبم.